Testis, Rete Testis - Dilation - Gallery

Image of rete testis dilation in the testis from a male B6C3F1 mouse in a chronic study
Testis, Rete testis - Dilation in a male B6C3F1 mouse from a chronic study. The rete testis is dilated.